200 år med skind og handsker

Vi ved at grundlæggeren O.C. Kellermanns initiativ i 1811 tog udgangspunkt i et ønske om at genskabe Randers som handskernes by. Fra meget gammel tid var hovedbeskæftigelsen i området handskefremstilling og kvalitetsproduktet var kendt langt ud over landets grænser.

Ikke blot lokal historie, men national – og i nyere tid international historie og udvikling har sat sine spor i den gamle virksomhed, som tælles blandt verdens ældste handskevirksomheder.

Randers Handskefabrik har igennem disse mange år været garant for høj produktkvalitet, det være sig i valg af råvarer, som i alle led i produktionen. Ekspertisen findes overalt og alle processer følges nøje, fra det rå skind, til den færdige handske og servicering af vore kunder.

Velkommen til en verden med skind og handsker i mere end 200 år.

Historien om Yvette Guilbert

En oktoberdag 2012 gjorde en kunde i vores forretning på Strøget i København opmærksom på, efter at have set virksomhedens varemærke, som dengang blev benævnt ”Randers Pigen”, at hun netop havde set samme billede på en udstilling om maleren Henri de Toulouse Lautrec på Statens Museum for Kunst. Originalbilledet til ”Randers Pigen” er fremstillet i stentryk i Berlin i slutningen af 1890’erne og har altid været betragtet, som et godt og tidstypisk billede af en ung pige med lange sorte handsker, men ikke nogen bestemt person. Vor kunde lovede at undersøge sagen og vende tilbage.

Allerede dagen efter kunne berettes, at personen var Henri de Toulouse Lautrec’s foretrukne model ved navn Yvette Guilbert, som var en meget kendt kabaretsangerinde i Paris og som aldrig gik på scenen uden lange sorte handsker. Denne ganske fantastiske nyhed tilflød virksomheden netop i 200-året for grundlæggelsen og under en yderligere søgen fandt man det fotografi, som helt tydeligt er oplægget til virksomhedens varemærke. Fotografiet stammer fra New York og er taget under Yvette Guilberts tourné i Amerika i 1890’erne. Billedmontagen viser historien og på YouTube kan høres et udvalg af denne sangerindes repertoire. Klik her for at høre Yvette Guilbert på YouTube.

Yvette Guilbert blev født 1865 i Paris og døde i Aix-en-Provence i 1944.

Artikel fra Randers Amtsavis 30. november 1811.

Randers.

Det er saa saare sieldent i disse Tider, at see nogen gavnlig Daad og Fædrelands Industrie  virkeligen fremmet; derimod lyder eenstemmige og almindelig grundede Klagemaal fra alle Landets Kanter over Nutidens Landprang og Forprang, Udsuelser og Opskruelser paa alle Livets Fornødenheder, det gaaer endog saavidt, at Æggene i Hønen betinges og opkjøbes. — Udgiveren troer, det derfor vil være det tænkende Publikum behageligt at erfare, her imidlertiid dog gives Nogen, som under disse ublideste Conjuncturer vil søge at fremme Næringsvei for en deel Arbeidere og ved vore Produkters forarbejdende Forædselse, bringer samme i Værd hos os selv, saavel som hos andre.   Randers’ fordum, endog i fiernere Lande bekjendte vellugtende Handsker, var i en lang Række af Aar en betydelig Næringsvei for mange af denne Byes Beboere, men efterhaanden forsvandt den reent.   Denne ei ubetydelige Industrie, sees nu fin Fremgang igjen i Møde, ved en indfødt dansk Mand, Hr. Kellermanns Bestræbelse, som i en deel Aar har været bosiddende i fremmede Lande, og har nu med Kongelig Tilladelse anlagt en Handske-Fabrikke her.   Samme drives allerede saavidt, at han under en kyndig Mesters Opsigt og Bestyrelse har 18 til 20 daglig arbeidende Mennesker derved, og finder god Afsætning. – Om at flere vore Landsmænd vilde anvende deres Formue til saadanne nyttige Haandteringers Fremme!   Vi skulde da ikke finde Aarsag at klage over Coursen.


logo_randers

Kort om et langt forløb

1811 – 1817:
Initiativet til virksomhedens grundlæggelse tages af købmand O.C. Kellermann, som henter en stab af dygtige franske handskemagere og garvere til Randers.

1817 – 1848:
Hovedkraften bag driften af den nystartede virksomhed, den franske garver og handskemager Charles Louis Francisco Mattat, som kom til Randers i 1811, tager over i 1817.

1848 – 1886:
Charles L.F. Mattats 2 sønner, Carl Christian og Joseph Prosper viderefører virksomheden i fællesskab.

1886 – 1893:
Joseph Prosper’s søn Prosper Mattat driver virksomheden videre som 3. generation Mattat.

1893 – 1927: I 1893 overtager den københavnske handskemagermester Marinus Thomsen virksomheden og driver Randers Handskefabrik frem til 1927.

1927 – 1962:
Med en bank uddannelse og efterfølgende adskillige år i Frankrig og England indenfor bankvæsen og diplomati, overtager Ejnar Vejrum i 1927 og står i spidsen for Randers Handskefabrik, indtil hans 2 sønner Erik og Arne optages som partnere i 1962.  Erik efter tilendebragt handelsuddannelse og med en uddannelse som handskemager I Randers og i Frankrig.  Arne efter praktisk og teoretisk garveruddannelse i Sverige, England og Frankrig.

1962 – 1987:
Virksomheden videreføres som Interessentselskab af Ejnar- Erik- og Arne Vejrum indtil Ejnar Vejrum’s død i 1987.

1987 – 2006:
Erik- og Arne Vejrum fortsætter herefter i fællesskab drifen af virksomheden som I/S.

2006 – 2019:
Ved Erik Vejrum’s udtræden i 2006 videreføres virksomheden nu i selskabsform af Arne Vejrum.

2019:
Rina and Thomas Hansen overtager Randers Handsker og lancerer det eksklusive brand RHANDERS